Η Εταιρεία

Η Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία

Ο βασικός στόχος της  ΕΓΕ είναι να αναβαθμίσει τη θέση της επιστήμης της Γεωγραφίας στην Ελλάδα μέσα από μια σειρά από δραστηριότητες για τα μέλη της όπως:

  • Οργάνωση συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων
  • Δημιουργία δημοσιεύσεων κάθε είδους (πρακτικά συνεδρίων, περιοδικά και βιβλία)
  • Υποστήριξη της επιστήμης της Γεωγραφίας και των Γεωγράφων στην Ελλάδα
  • Υποστήριξη του επαγγέλματος του Γεωγράφου παρεμβαίνοντας και διεκδικώντας σε κάθε φορέα τα επιστημονικά και επαγγελματικά δικαιώματα των μελών της 
  • Παρεμβαίνοντας στην δημόσια ζωή της χώρας παρέχοντες την εμπειρία της επιστήμης της Γεωγραφίας στους λήπτες αποφάσεων για την επίλυση χωρικών προβλημάτων που ταλανίζουν την χώρα μας
  • Υποστήριξη της διδασκαλίας της Γεωγραφίας σε όλα τα επίπεδα της Ελληνικής εκπαίδευσης
  • Συμμετέχοντας στην πανευρωπαϊκή (EUROGEO) και στη διεθνή (IGU) ένωση Γεωγράφων να προσφέρει στην επιστήμη της Γεωγραφίας.

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας σύμφωνα με το καταστατικό της είναι "... η από πάσης γεωγραφικής απόψεως γνώσις των Ελληνικών χωρών, ή προαγωγή της γεωγραφικής επιστήμης καθόλου και η διάδοσις γεωγραφικών γνώσεων. Η εταιρεία θα επιδιώξη την πραγματοποίηση του σκοπού αυτής, α) δι’εκδόσεως ειδικού περιοδικού και σχετικών δημοσιευμάτων, β) διά του καταρτισμού Γεωγραφικού Αρχείου του Κράτους, γ) δι’ επιστημονικών ανακοινώσεων, διαλέξεων και εκδρομών, δ) δια της ιδρύσεως ειδικής βιβλιοθήκης, βιβλίων, χαρτών και εικόνων, 3) δια της οργανώσεως ειδικών επιστημονικών αποστολών προς γεωγραφικής έρευναν τμημάτων της Ελλάδος και των συνορευουσών προς αυτήν χωρών, στ) δια της προκηρύξεως διαγωνισμών και απονομής βραβείων, ζ) δια παντός άλλου τρόπου τον οποίον ήθελε κρίνει συντελεστικόν το Διοικητικόν Συμβούλιον."

Αθήναι, Σεπτέμβριος 1928