Πλημμυρικός κίνδυνος 

Ο αριθμός και η ένταση των πλημμυρικών φαινομένων αυξάνεται, ενώ οι ανθρωπογενείς παρεμβάσεις έχουν αλλάξει σημαντικά την μορφολογία των ποταμών. Οι πλημμύρες αποτελούν μια από τις σημαντικότερες φυσικές καταστροφές, λόγω των οικονομικών επιπτώσεων αλλά και της απώλειας ανθρώπινων ζωών. Αυτό αποδείχθηκε πρόσφατα, τον Νοέμβριο 2017, κατά την διάρκεια ραγδαίας πληµµύρας στην δυτική Αττική (Μάνδρα), με την απώλεια περισσότερων από 20 ανθρώπινων ζωών και με σημαντικές ζημιές. Η αύξηση του πληθυσμού και η αστικοποίηση τις τελευταίες δεκαετίες επηρέασε σημαντικά και άλλαξε το φυσικό περιβάλλον. Οι πλημμύρες πλήττουν ιδιαίτερα τις αστικές περιοχές εξαιτίας των αλλαγών στις χρήσεις γης, της άναρχης δόμησης και της έλλειψης πολεοδομικού σχεδιασμού. Η αξιολόγηση του πλημμυρικού κινδύνου είναι καθοριστικής σημασίας για τον μετριασμό του φαινομένου και για την παροχή πληροφοριών στα ενδιαφερόμενα μέρη και τις κυβερνήσεις για μέτρα προστασίας και πρόληψης. Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα θεματική ενότητα προσκαλεί επιστημονικές εργασίες που αφορούν σε πολυεπιστημονικές και καινοτόμες έρευνες για τον πλημυρικό κίνδυνο, χρησιμοποιώντας γεωμορφολογικές μεθόδους, μοντελοποίηση, μορφομετρικές ανάλυσεις, νέες τεχνολογίες και μεθοδολογίες. 

Coordinators: Prof. Niki Evelpidouand Dr. Anna KarkaniNational and Kapodistrian University of Athens

 

Spatial distribution of damages after various natural disasters

Over the last decades, especially due to climate change, several types of natural disasters have been striking the globe, with many casualties and damages. The geography of the damages is different each time depending on the kind of the disaster. This session welcomes presentations of working groups on the spatial distribution of damages caused by different types of natural phenomena including earthquakes, floods, tsunamis, erosion processes etc. We encourage works carried out at all scales and environments, based on observations made after the disastrous events, including comparative studies, as well as the description of new visualization methodologies and innovative spatial tools.

Coordinators: Asst Prof. Emmanuel Vassilakis, Prof. Efthymios Karympalis, Harokopio University.